Tchetyrnatsat let

Extrait du verdict du procès Khodorkovski-Lebedev, 2010.