Soma Mandala

Extrait du Rig-Veda, Mandala 9, Brahamarishi Devarat, années 70.