Gyanendra chor desh chodd

Manifestation en opposition au roi Gyanendra, Népal, 2007.