Jukebox 'Thessalonique'

Concept Encyclopédie de la parole
Artistic direction Élise Simonet
Stage direction Joris Lacoste
Dramaturgy and supervision of the audio documents collection Prodromos Tsinikoris
With Dimitris Diakosavvas, Giannis Grezios, Maria Karamitri, Giorgos Kolovos, Stefanos Pittas, Evanthia Sofronidou, Eleni Thimiopoulou, Lila Vlachopoulou

Research and collection of the audio documents Dimitris Diakosavvas, Giannis Grezios, Maria Karamitri, Giorgos Kolovos, Stefanos Pittas, Prodromos Tsinikoris, Elise Simonet, Evanthia Sofronidou, Eleni Thimiopoulou, Lila Vlachopoulou

Greek administration and production Marily Ventouri, Maria Lazaridou - National Theatre of Northern Greece

French administration and production Garance Crouillère, Edwige Dousset – Échelle 1:1

Production National Theatre of Northern Greece