Uspokoysya, vso v poryadke!

Conversation with friends, personal recording, 2018