Ti fazzu un culu tantu

Maria di Trapani, video letter, YouTube, 2013.