Itako no Kuchiyose

Curse by an Itako shaman, 1973.